Reklamácia tovaru

Pri preberaní tovaru odporúčame vo vlastnom záujme skontrolovať neporušenosť obalu.

V prípade poškodenia obalu:

 • Skontrolujte aj tovar vo vnútri. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar NEPREBERAJTE, ale spíšte s vodičom zápis o škode. Do prepravného listu napíšte – „odmietnuté – TOVAR POŠKODENÝ“. Prepravca tovar doručí späť a Vy zároveň vyplňte reklamačný formulár.
 • V prípade, ak je obal poškodený, ale tovar potrebujete prevziať, prípadne nie je možné ihneď skontrolovať tovar vo vnútri, je nutné riešiť to s prepravnou spoločnosťou zápisom o škode, aby existoval dôkaz, že bola prebratá zásielka, ktorej obal bol poškodený.

V každom prípade máte nárok si obsah zásielky vizuálne skontrolovať a kuriér vám musí túto kontrolu pred prevzatím strpieť.

Je potrebné si uvedomiť, že preberanie zásielky podpisujete, a tým aj preberáte zodpovednosť za tovar.

Ak zistíte mechanické poškodenie až po rozbalení tovaru (najneskôr do 24h), okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Reklamovanú závadu je potrebné nahrať na video alebo odfotografovať tak, aby bolo viditeľné poškodenie či iná závada. Video/fotografie je potrebné následne zaslať na [email protected] alebo pre veľké videá je možné použiť úschovňu.

Stiahnite si náš Výmenný a reklamačný formulár a zašlite nám ho na e-mailovú adresu: [email protected]

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, očistený a pokiaľ je to možné v originálnom obale. Reklamácie sa snažíme vyriešiť čo najskôr, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom (predaj tovaru podnikateľom/na firmu), postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je v tomto prípade 1 rok.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch:

 • Ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • Mechanickým poškodením,
 • Prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
 • Ak bol produkt používaný v rozpore s inštrukciami na používanie v návode alebo inštruktážnom videu
 • Ak bol produkt nesprávne opravený zásahom tretej strany, neautorizovaným servisom
 • Ak časti produktu boli nahradené dielmi, ktoré nie sú schválené, alebo bol produkt zmenený spôsobom, ktorý nie je schválený predajcom www.tvojinterier.sk
 • Ak spotrebiteľ nedodržuje pravidlá o používaní, starostlivosti, údržbe a opravách opísaných v návode na používanie.
 • Ak bol tovar upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • Bežné opotrebenie je vylúčené zo záruky.
 • Externými environmentálnymi faktormi (napr. nehody, krupobitie, ľad, sneh, záplavy, vysoká vlhkosť)
 • Nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.
 • Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Pri nedostatočnej údržbe či starostlivosti sa môžu vyskytnúť miesta korózie, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
 • Škrabance sú normálne znaky opotrebenia, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
 • Niektoré výrobky môžu vyblednúť pôsobením slnka, čistiacich prípravkov, pôsobením trenia alebo častým čistením, potom toto vyblednutie nemôže byť považované za vadu výrobku.

Postup reklamácie:

 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 3. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 4. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 5. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 6. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 7. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 8. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 9. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 10. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
chevron-downcheckmark-circle