Obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.tvojinterier.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

POPON s. r. o., Letná 2402/18, 069 01 Snina, IČO: 53223691, DIČ: 2121309707, IČ DPH: SK2121309707

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č. 40828/P

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar:

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.tvojinterier.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho (vytvorenie objednávky v e-shope alebo prostredníctvom e-mailu).

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho (IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH) telefón a e-mail,
 • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po vykonaní objednávky, Vám bude obratom odoslané e-mailom potvrdenie o jej zaradení do systému.

V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom [email protected] alebo telefonicky na tel. číslo 0948 887 450.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje e-mailom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Možnosti platby:

Platba prevodom – ZADARMO

Platba platobnou kartou – ZADARMO     

Objednávky pre firmy (IČO) je potrebné uhradiť v celej sume vopred prevodom na účet. V tomto prípade vám bude vystavená zálohová faktúra.

Pre firmy nie je možná platba platobnou kartou!

POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA

Poplatky za dopravu do Českej republiky Vám na zvolenú adresu zabezpečíme podľa platného cenníka nášho zmluvného prepravcu. Pred vytvorením a zaplatením objednávky sa, prosíme, informujte o výške poplatku za prepravu.

Expedičné náklady pri objednávkach do iných krajín Európskej Únie sú kalkulované osobitne. Napíšte nám na [email protected] a my Vám urobíme individuálnu cenovú ponuku na prepravu.

PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA:

– oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

– poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom. Kuriér Vás bude v deň doručenia telefonicky kontaktovať. O odoslaní Vašej objednávky Vás budeme informovať formou e-mailu.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe. Doba dodania je uvedená vždy pri konkrétnom produkte. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžaduje výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

Objednávku začíname spracovávať po prijatí platby na účet (pri voľbe spôsobu platby vopred na účet).

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Zásielky je možné zasielať aj v rámci EÚ, pred uskutočnením objednávky je potrebné vopred sa informovať ohľadne výšky poplatku do konkrétnej krajiny. Objednávky do zahraničia je možné uskutočniť iba so spôsobom platby vopred prevodom na účet, nikdy nie na dobierku.

Objednávky pre firmy je potrebné uhradiť v celej sume vopred prevodom na účet. 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť do 3 pracovných dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 33% z ceny objednávky.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ako aj pred dodaním tovaru. Pričom je potrebné aby spotrebiteľ v uvedenej lehote osobne doručil odstúpenie od zmluvy na adresu prevádzky alebo

podal najneskôr v posledný deň lehoty toto odstúpenie na poštovú prepravu.

Kupujúci podľa § 7 ods. 6 písm. c/ zákona č. 102/2014 Z.z nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na adresu spoločnosti spolu s vyplneným formulárom na adresu POPON s. r. o. Letná 2402/18, 069 01 Snina.

V prípade neprevzatia tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 33% z ceny objednávky. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1 860 EUR vč. DPH. A odstúpenie od zmluvy nie je možné právne nárokovať, na odstúpení v tomto prípade sa musia zmluvné strany dohodnúť.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru, preberanie tovaru

Pri preberaní tovaru odporúčame vo vlastnom záujme skontrolovať neporušenosť obalu.

V prípade poškodenia obalu:

 • Skontrolujte aj tovar vo vnútri. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar NEPREBERAJTE, ale spíšte s vodičom zápis o škode. Do prepravného listu napíšte – „odmietnuté – TOVAR POŠKODENÝ“. Prepravca tovar doručí späť a Vy zároveň vyplňte reklamačný formulár.
 • V prípade, ak je obal poškodený, ale tovar potrebujete prevziať, prípadne nie je možné ihneď skontrolovať tovar vo vnútri, je nutné riešiť to s prepravnou spoločnosťou zápisom o škode, aby existoval dôkaz, že bola prebratá zásielka, ktorej obal bol poškodený.

V každom prípade máte nárok si obsah zásielky vizuálne skontrolovať a kuriér vám musí túto kontrolu pred prevzatím strpieť.

Je potrebné si uvedomiť, že preberanie zásielky podpisujete, a tým aj preberáte zodpovednosť za tovar.

Ak zistíte mechanické poškodenie až po rozbalení tovaru (najneskôr do 24h), okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Reklamovanú závadu je potrebné nahrať na video alebo odfotografovať tak, aby bolo viditeľné poškodenie či iná závada. Video/fotografie je potrebné následne zaslať na [email protected] alebo pre veľké videá je možné použiť úschovňu.

Stiahnite si náš Výmenný a reklamačný formulár a zašlite nám ho na e-mailovú adresu: [email protected]

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, očistený a pokiaľ je to možné v originálnom obale. Reklamácie sa snažíme vyriešiť čo najskôr, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom (predaj tovaru podnikateľom/na firmu), postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je v tomto prípade 1 rok.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch:

 • Ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • Mechanickým poškodením,
 • Prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
 • Ak bol produkt používaný v rozpore s inštrukciami na používanie v návode alebo inštruktážnom videu
 • Ak bol produkt nesprávne opravený zásahom tretej strany, neautorizovaným servisom
 • Ak časti produktu boli nahradené dielmi, ktoré nie sú schválené, alebo bol produkt zmenený spôsobom, ktorý nie je schválený predajcom www.tvojinterier.sk
 • Ak spotrebiteľ nedodržuje pravidlá o používaní, starostlivosti, údržbe a opravách opísaných v návode na používanie.
 • Ak bol tovar upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • Bežné opotrebenie je vylúčené zo záruky.
 • Externými environmentálnymi faktormi (napr. nehody, krupobitie, ľad, sneh, záplavy, vysoká vlhkosť)
 • Nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.
 • Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Pri nedostatočnej údržbe či starostlivosti sa môžu vyskytnúť miesta korózie, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
 • Škrabance sú normálne znaky opotrebenia, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
 • Niektoré výrobky môžu vyblednúť pôsobením slnka, čistiacich prípravkov, pôsobením trenia alebo častým čistením, potom toto vyblednutie nemôže byť považované za vadu výrobku.

Postup reklamácie:

 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 3. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 4. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 5. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 6. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 7. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 8. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 9. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 10. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
9. Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 • Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť POPON s. r. o. (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: POPON s. r. o., Letná 2402/18, 069 01 Snina, IČO: 53223691, DIČ: 2121309707, IČ DPH: SK2121309707. Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č. 40828/P. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 • Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 • Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie objednávky (meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa), ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Ďalšími účelmi spracovania údajov je zaistenie zákazníckeho servisu a odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy, zlepšovanie služieb, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít voči Vašej osobe či zasielanie marketingových ponúk – newslettrov (Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch).

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 • Doba uloženia osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 • Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie e-mailu pre zasielanie e-mailového dotazníka spokojnosti), Google Analytics, Adwords (reklama, marketingové účely).

 • Overené zákazníkmi – heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

 • Cookies 

Naše webové stránky www.tvojinterier.sk používajú tzv. Cookies. Cookies používame k tomu, aby sme vám zobrazili relevantnú a efektívnu ponuku. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači / zariadení a používajú sa vo vašom prehliadači. Cookies nepoškodia vaše zariadenie a neobsahujú žiadny vírus. Ako užívateľ obvykle môžete cookies vo svojom počítači zakázať. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači zakážete, nebude možné použivať všetky funkcie nášho webu www.tvojinterier.sk správne.

Odmietnutie súborov Cookies

Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

 • Práva subjektu údajov

 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: [email protected]

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Akékoľvek kopírovanie, šírenie a reprodukovanie obsahu stránky, videa a obrázkov bez súhlasu je zakázané. Obsah je chránený autorským právom a jeho zneužitie je trestné!

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

11. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj:

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97

VIII. ZÁKON Č.391/2015 Z. Z. O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na tomto odkaze.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5.3.2021

chevron-downcheckmark-circle